వైజాగ్ లో శనివారం (9 జూన్) జరిగిన YSRTUC మీటింగ్ లో

వైజాగ్ లో శనివారం (9 జూన్) జరిగిన YSRTUC మీటింగ్ లో

వైజాగ్ లో శనివారం (9 జూన్) జరిగిన YSRTUC మీటింగ్ లో