తెనాలికి చెందిన తేజస్వి గుంటూరు జాబ్ మేళా ద్వారా మంచి ఉద్యోగం సాధించారు.

తెనాలికి చెందిన తేజస్వి గుంటూరు జాబ్ మేళా ద్వారా మంచి ఉద్యోగం సాధించారు.

తెనాలికి చెందిన తేజస్వి గుంటూరు జాబ్ మేళా ద్వారా మంచి ఉద్యోగం సాధించారు. ఆఫర్ లెటర్ అందుకుంటూ ఆమె వ్యక్తీకరించిన భావాలు స్ఫూర్తివంతం.