వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయల అత్యధిక జీతంతో ఉద్యోగం సాధించిన కల్యాణి గారితో సరదా సంభాషణ..

వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయల అత్యధిక జీతంతో ఉద్యోగం సాధించిన కల్యాణి గారితో సరదా సంభాషణ..

వైఎస్సార్ సీపీ జాబ్ మేళా ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయల అత్యధిక జీతంతో ఉద్యోగం సాధించిన కల్యాణి గారితో సరదా సంభాషణ..