విశాకపట్టణంలో ఆదివారం(జూన్ 10) వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన ముస్లీం సోధరులకి ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం జరిగింది.

విశాకపట్టణంలో ఆదివారం(జూన్ 10)  వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన ముస్లీం సోధరులకి ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం జరిగింది.

విశాకపట్టణంలో ఆదివారం(జూన్ 10) వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెందిన ముస్లీం సోధరులకి ఇచ్చిన ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం జరిగింది.