ఎస్.కోట, పెందుర్తి పార్టీ ప్లీనరీ సమావేసంలో…

ఎస్.కోట, పెందుర్తి పార్టీ ప్లీనరీ సమావేసంలో...

ఎస్.కోట, పెందుర్తి పార్టీ ప్లీనరీ సమావేసంలో…