చంద్రబాబు హయాంలో భాగస్వామ్య సదస్సుల పేరుతో ప్రజలను మాయ చేశాడు.

చంద్రబాబు హయాంలో భాగస్వామ్య సదస్సుల పేరుతో ప్రజలను మాయ చేశాడు.

చంద్రబాబు హయాంలో భాగస్వామ్య సదస్సుల పేరుతో ప్రజలను మాయ చేశాడు. లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులంటూ నిర్వహించిన ఆ సదస్సులన్నీ బూటకమే.