మదనపల్లెలో ఈరోజు(1.1.2018) ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర

మదనపల్లెలో ఈరోజు(1.1.2018) ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర

మదనపల్లెలో ఈరోజు(1.1.2018) ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర