మదనపల్లెలో ఈరోజు ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర కి సంఘిభావంగా జరిగిన బైక్ ర్యాలీ…

మదనపల్లెలో ఈరోజు ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర కి సంఘిభావంగా జరిగిన బైక్ ర్యాలీ...

మదనపల్లెలో ఈరోజు ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర కి సంఘిభావంగా జరిగిన బైక్ ర్యాలీ…