పెందుర్తి నియోజకవర్గంలోని 55వ వార్డులో (జూన్ 10 ఆదివారం) పాదయాత్ర చేస్తూ… ప్రజలనుండి అనేక విజ్ఞప్తులను స్వీకరించడం జరిగింది.

పెందుర్తి నియోజకవర్గంలోని 55వ వార్డులో (జూన్ 10 ఆదివారం) పాదయాత్ర చేస్తూ... ప్రజలనుండి అనేక విజ్ఞప్తులను స్వీకరించడం జరిగింది.