వైఎస్సార్ సీపీ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులతో సమావేశం

వైఎస్సార్ సీపీ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులతో సమావేశం

వైఎస్సార్ సీపీ అనుబంధ విభాగాల ఇంఛార్జ్ గా ఆయా విభాగాల అధ్యక్షులతో సమావేశమై పార్టీ, అనుబంధ విభాగాల బలోపేతంపై చర్చించడం జరిగింది.