‘గడప గడపకూ మన ప్రభుత్వం’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికీ తప్పనిసరిగా వెళ్లాలి.

‘గడప గడపకూ మన ప్రభుత్వం’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికీ తప్పనిసరిగా వెళ్లాలి.

‘గడప గడపకూ మన ప్రభుత్వం’ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలందరూ తమ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఇంటికీ తప్పనిసరిగా వెళ్లాలి. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంలో ఎమ్మెల్యేల పీఏలు కీలకపాత్ర వహించాలి.