సభ ముందుకు జాయింట్ కమిటీ 4వ రిపోర్టు

సభ ముందుకు జాయింట్ కమిటీ 4వ రిపోర్టు

లాభదాయక పదవులు కలిగిన సభ్యుల అనర్హతకు సంబంధించి జాయింట్ కమిటీ 4వ రిపోర్టును ఈరోజు(3.2.2022) సభ ముందు ఉంచడం జరిగింది.