గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో రేపు, ఎల్లుండి జరగబోయే వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళాకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది.

గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో రేపు, ఎల్లుండి జరగబోయే వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళాకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది.

గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో రేపు, ఎల్లుండి జరగబోయే వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్ మేళాకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియా ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది.