చిత్తూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న ప్రజాసంకల్ప యాత్ర లో ప్రజానాయకుడు శ్రీ వై యస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారితో

చిత్తూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న ప్రజాసంకల్ప యాత్ర లో ప్రజానాయకుడు శ్రీ వై యస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారితో

చిత్తూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న ప్రజాసంకల్ప యాత్ర లో ప్రజానాయకుడు శ్రీ వై యస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారితో…