పార్లమెంట్‌ ఆవరణలోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ఎదుట గురువారం (జనవరి 3) ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది.

పార్లమెంట్‌ ఆవరణలోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ఎదుట గురువారం (జనవరి 3) ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది.

పార్లమెంట్‌ ఆవరణలోని మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం ఎదుట గురువారం (జనవరి 3) ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది.