తొలి పార్లమెంటేరియన్ కుందాళ సుబ్రహ్మణ్య తిలక్ గారి భౌతికకాయానికి నివాళ్లు అర్పిస్తూ…

తొలి పార్లమెంటేరియన్ కుందాళ సుబ్రహ్మణ్య  తిలక్ గారి భౌతికకాయానికి నివాళ్లు అర్పిస్తూ...