ఎస్‌కోట, పెందుర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతుల్లో సోమవారం (4-12-2017

ఎస్‌కోట, పెందుర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతుల్లో సోమవారం (4-12-2017

ఎస్‌కోట, పెందుర్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీ సభ్యల శిక్షణా తరగతుల్లో సోమవారం (4-12-2017