విశాఖపట్నం లో ప్రజాసంకల్ప పాదయత్రకి సంఘీభావంగా జరుగుతున్న పాదయాత్రలో భాగంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశం.

విశాఖపట్నం లో ప్రజాసంకల్ప పాదయత్రకి సంఘీభావంగా జరుగుతున్న పాదయాత్రలో భాగంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశం.

విశాఖపట్నం లో ప్రజాసంకల్ప పాదయత్రకి సంఘీభావంగా జరుగుతున్న పాదయాత్రలో భాగంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో ముఖాముఖి సమావేశం.