రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రెండోసారి అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారికి, శ్రీమతి భారతమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నా.

రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రెండోసారి అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారికి, శ్రీమతి భారతమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నా.

రాజ్యసభ సభ్యుడిగా రెండోసారి అవకాశం ఇచ్చిన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ వైఎస్ జగన్ గారికి, శ్రీమతి భారతమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నా. జగన్ గారు నాపై ఉంచిన బాధ్యతలను అంకితభావంతో నిర్వర్తిస్తూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కృషి చేస్తాను.