నూతన పార్లమెంట్ సమావేశాలను పురస్కరించుకుని గురువారం ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో ఎంపీలకు ఇచ్చిన విందులో వైఎస్సార్సీ ఎంపీలతో ప్రధానమంత్రి గ్రూప్ ఫోటో.

నూతన పార్లమెంట్ సమావేశాలను పురస్కరించుకుని గురువారం ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో ఎంపీలకు ఇచ్చిన విందులో వైఎస్సార్సీ  ఎంపీలతో ప్రధానమంత్రి గ్రూప్ ఫోటో.

నూతన పార్లమెంట్ సమావేశాలను పురస్కరించుకుని గురువారం ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలో ఎంపీలకు ఇచ్చిన విందులో వైఎస్సార్సీ ఎంపీలతో ప్రధానమంత్రి గ్రూప్ ఫోటో.