స్వప్రయోజనాల కోసం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారు.

స్వప్రయోజనాల కోసం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారు.

స్వప్రయోజనాల కోసం చంద్రబాబు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టారు. ప్యాకేజీకి ఆశపడి హోదాను గాలికొదిలేశారు. చంద్రబాబు రాజకీయ డ్రామాల కారణంగా ప్యాకేజీ పోయింది. ప్రత్యేక హోదా రాకపోయిందని ఢిల్లీలో బుధవారం మీడియాకు వివరించడం జరిగింది.


Recommended Posts