విశాఖ జిల్లా, నర్సీపట్నంలో మీడియాతో… వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే చంద్రబాబు తిన్న ప్రతి పైసాను కక్కిస్తాం.

విశాఖ జిల్లా, నర్సీపట్నంలో మీడియాతో... వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే చంద్రబాబు తిన్న ప్రతి పైసాను కక్కిస్తాం.

విశాఖ జిల్లా, నర్సీపట్నంలో మీడియాతో… వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే చంద్రబాబు తిన్న ప్రతి పైసాను కక్కిస్తాం.


Recommended Posts