వైయస్ఆర్ ఎల్పీ తీర్మాన ప్రతిని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి గవర్నర్ నరసింహన్ గారికి అందజేస్తూ..

వైయస్ఆర్ ఎల్పీ తీర్మాన ప్రతిని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి గవర్నర్ నరసింహన్ గారికి అందజేస్తూ..

వైయస్ఆర్ ఎల్పీ తీర్మాన ప్రతిని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి గవర్నర్ నరసింహన్ గారికి అందజేస్తూ..