విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సంఘీభావ పాదయాత్రలో బాగంగా గురువారం రెండో రోజు(3.5.2018).

విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సంఘీభావ పాదయాత్రలో బాగంగా గురువారం రెండో రోజు(3.5.2018).