విశాఖపట్టణంలో సంఘీభావ యాత్ర పేరిట శనివారం పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రలో కొన్ని చిత్రాలు…

విశాఖపట్టణంలో సంఘీభావ యాత్ర పేరిట శనివారం పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రలో కొన్ని చిత్రాలు...

విశాఖపట్టణంలో సంఘీభావ యాత్ర పేరిట శనివారం పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రలో కొన్ని చిత్రాలు…