విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సంఘీభావ పాదయాత్రలో బాగంగా శుక్రవారం మూడో రోజు(4.5.2018) .

విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సంఘీభావ పాదయాత్రలో బాగంగా శుక్రవారం మూడో రోజు(4.5.2018) .

విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సంఘీభావ పాదయాత్రలో బాగంగా శుక్రవారం మూడో రోజు(4.5.2018) .

ee