విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది.

విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది.

విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది.