విశాఖపట్నం తూర్పు నియోజకవర్గంలో 8వ రోజు (బుధవారం మే 9 2018)న సంఘీభావ పాదయాత్రలో భాగంగా కొన్ని చిత్రాలు..

విశాఖపట్నం తూర్పు నియోజకవర్గంలో 8వ రోజు (బుధవారం మే 9 2018)న సంఘీభావ పాదయాత్రలో భాగంగా కొన్ని చిత్రాలు..

విశాఖపట్నం తూర్పు నియోజకవర్గంలో 8వ రోజు (బుధవారం మే 9 2018)న సంఘీభావ పాదయాత్రలో భాగంగా కొన్ని చిత్రాలు..