‘వంచనపై గర్జన’ పేరిట విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకర్గంలో మంగళవారం రెండో రోజు సాగిన పాదయాత్ర…(చిత్రాలు).

'వంచనపై గర్జన' పేరిట విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకర్గంలో మంగళవారం రెండో రోజు సాగిన పాదయాత్ర...(చిత్రాలు).

‘వంచనపై గర్జన’ పేరిట విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకర్గంలో మంగళవారం రెండో రోజు సాగిన పాదయాత్ర…(చిత్రాలు).