మన ప్రియతమ అధినాయకుడితో కలసి ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా బోరెడ్డివారికోట గుండా సాగిన ప్రజాసంకల్పయాత్రలో అడుగులో అడుగు వేస్తూ…

మన ప్రియతమ అధినాయకుడితో కలసి ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా బోరెడ్డివారికోట గుండా సాగిన ప్రజాసంకల్పయాత్రలో అడుగులో అడుగు వేస్తూ...

మన ప్రియతమ అధినాయకుడితో కలసి ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా బోరెడ్డివారికోట గుండా సాగిన ప్రజాసంకల్పయాత్రలో అడుగులో అడుగు వేస్తూ…