పోలీసులకు పచ్చ చొక్కాలు తొడిగి మాపై ఉసిగొల్పుతున్నారు… ఖబడ్దార్ జాగ్రత్త.

పోలీసులకు పచ్చ చొక్కాలు తొడిగి మాపై ఉసిగొల్పుతున్నారు… ఖబడ్దార్ జాగ్రత్త.

పోలీసులకు పచ్చ చొక్కాలు తొడిగి మాపై ఉసిగొల్పుతున్నారు… ఖబడ్దార్ జాగ్రత్త.