విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది. పాదయాత్ర సాగిన తీరును కళ్ళకు కట్టే చిత్రమాలిక ఇది….

విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది. పాదయాత్ర సాగిన తీరును కళ్ళకు కట్టే చిత్రమాలిక ఇది....

విశాఖపట్నంలో సంఘీభావ పాదయాత్ర సోమవారం (మే 14 2018) ఉదయం పునఃప్రారంభమై విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతోంది. పాదయాత్ర సాగిన తీరును కళ్ళకు కట్టే చిత్రమాలిక ఇది….