ఢిల్లీలో గురువారం ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు నివాసంలో రాజ్య సభ సభ్యుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విందు సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రులు, సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులతో మాటామంతీ…

ఢిల్లీలో గురువారం ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు నివాసంలో రాజ్య సభ సభ్యుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విందు సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రులు, సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులతో మాటామంతీ...

ఢిల్లీలో గురువారం ఉప రాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు నివాసంలో రాజ్య సభ సభ్యుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన విందు సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రులు, సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులతో మాటామంతీ…