‘రావాలి జగన్…కావాలి జగన్’ అనే పార్టీ ఎన్నికల ప్రచార గీతాన్ని సోమవారం హైదరాబాద్‌ లోటస్ పాండ్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది.

‘రావాలి జగన్...కావాలి జగన్’ అనే పార్టీ ఎన్నికల ప్రచార గీతాన్ని సోమవారం హైదరాబాద్‌ లోటస్ పాండ్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది.Recommended Posts