శ్రీ వై ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ లో శ్రీ కే. చంద్రశేఖర రావు గారిని …

శ్రీ వై ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ లో శ్రీ కే. చంద్రశేఖర రావు గారిని ...

శ్రీ వై ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ లో శ్రీ కే. చంద్రశేఖర రావు గారిని ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పటి దృశ్యాలు.