విమానాశ్రయాల్లో బ్యాగేజీ కనిపించక లేదా పోగొట్టుకుని అవస్థలు పడే వృద్ధ ప్రయాణీకులకు

విమానాశ్రయాల్లో బ్యాగేజీ కనిపించక లేదా పోగొట్టుకుని అవస్థలు పడే వృద్ధ ప్రయాణీకులకు

విమానాశ్రయాల్లో బ్యాగేజీ కనిపించక లేదా పోగొట్టుకుని అవస్థలు పడే వృద్ధ ప్రయాణీకులకు సహాయ పడేందుకు ఏదైనా వ్యవస్థ ఉందా? అని బుధవారం రాజ్య సభలో సివిల్‌ యావియేషన్‌ మంత్రి శ్రీ సురేష్‌ ప్రభును ప్రశ్నించడం జరిగింది.