విజయవాడలో ఈనెల 19న 125 అడుగుల డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం..

విజయవాడలో ఈనెల 19న 125 అడుగుల డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం..

విజయవాడలో ఈనెల 19న 125 అడుగుల డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లను ఈరోజు అధికారులు, పార్టీ నాయకులతో కలిసి పరిశీలిస్తున్న చిత్రాలు.