తిరుపతి నగరంలోని రామానాయుడు కళ్యాణ మండపంలో ఈ రోజు..

తిరుపతి నగరంలోని రామానాయుడు కళ్యాణ మండపంలో ఈ రోజు..

తిరుపతి నగరంలోని రామానాయుడు కళ్యాణ మండపంలో ఈ రోజు జరిగిన వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఆత్మీయ సమావేశం చిత్రాలు.