తిరుపతిలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమీక్ష సమావేశాల సందర్భంగా రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి రోజ గారు

తిరుపతిలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమీక్ష సమావేశాల సందర్భంగా రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి రోజ గారు

తిరుపతిలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమీక్ష సమావేశాల సందర్భంగా రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీమతి రోజ గారు ఈరోజు నన్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్చం అందించారు.