సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం నాయుడుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం నాయుడుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గం నాయుడుపేటలో జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.