శ్రీ వెంటేశ్వర స్వామి దర్శనార్ధం ఆదివారం తిరుమలకు విచ్చేసిన…

శ్రీ వెంటేశ్వర స్వామి దర్శనార్ధం ఆదివారం తిరుమలకు విచ్చేసిన...

శ్రీ వెంటేశ్వర స్వామి దర్శనార్ధం ఆదివారం తిరుమలకు విచ్చేసిన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని పద్మావతి అతిధి గృహంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసినప్పటి చిత్రాలు.