తాడేపల్లిలో ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం తాడేపల్లి పట్టణ & మండల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి చిత్రాలు.

తాడేపల్లిలో ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం తాడేపల్లి పట్టణ & మండల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి చిత్రాలు.

తాడేపల్లిలో ఈరోజు మంగళగిరి నియోజకవర్గం తాడేపల్లి పట్టణ & మండల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యలయాన్ని ప్రారంభించినప్పటి చిత్రాలు.