తాడేపల్లిలోని ఫార్చ్యూన్ గ్రాండ్ హోటల్ లో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కమిటి సమావేశం చిత్రాలు.

తాడేపల్లిలోని ఫార్చ్యూన్ గ్రాండ్ హోటల్ లో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కమిటి సమావేశం చిత్రాలు.

తాడేపల్లిలోని ఫార్చ్యూన్ గ్రాండ్ హోటల్ లో ఈ రోజు జరిగిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కమిటి సమావేశం చిత్రాలు.