విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి ‘సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం’ ఆవిష్కరణ, సామాజిక సమతా సంకల్ప సభ కార్యక్రమాల పోస్టర్ ను ఈ రోజు..

విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి 'సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం' ఆవిష్కరణ, సామాజిక సమతా సంకల్ప సభ కార్యక్రమాల పోస్టర్ ను ఈ రోజు..

విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి ‘సామాజిక న్యాయ మహాశిల్పం’ ఆవిష్కరణ, సామాజిక సమతా సంకల్ప సభ కార్యక్రమాల పోస్టర్ ను ఈ రోజు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించడం జరిగింది.