నేను దేవుడిపై ప్రమాణం చేస్తా…కన్నా, సుజనా కూడా ప్రమాణం చేస్తారా?

నేను దేవుడిపై ప్రమాణం చేస్తా...కన్నా, సుజనా కూడా ప్రమాణం చేస్తారా?

నేను దేవుడిపై ప్రమాణం చేస్తా…కన్నా, సుజనా కూడా ప్రమాణం చేస్తారా?


Recommended Posts