ప్రత్యేక హోదాపై చర్చకు పట్టుబట్టి మంగళవారం రాజ్యసభలో

ప్రత్యేక హోదాపై చర్చకు పట్టుబట్టి మంగళవారం రాజ్యసభలో

ప్రత్యేక హోదాపై చర్చకు పట్టుబట్టి మంగళవారం రాజ్యసభలో నాతోపాటు సహచర పార్టీ సభ్యులందరం కలసి ‘మాకు న్యాయం చేయాలి’ అన్న నినాదాలతో కొద్దిసేపు సభా కార్యక్రమాలను స్తంభింపచేయడం జరిగింది.