డెంటిస్ట్స్ చట్టానికి ప్రతిపాదించిన సవరణ బిల్లుపై సోమవారం రాజ్య సభలో…

డెంటిస్ట్స్ చట్టానికి ప్రతిపాదించిన సవరణ బిల్లుపై సోమవారం రాజ్య సభలో...

డెంటిస్ట్స్ చట్టానికి ప్రతిపాదించిన సవరణ బిల్లుపై సోమవారం రాజ్య సభలో జరిగిన మాట్లాడుతూ డెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.