ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పనితీరుపై ఈరోజు రాజ్య సభలో…

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పనితీరుపై ఈరోజు రాజ్య సభలో...

ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ పనితీరుపై ఈరోజు రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ ఆయుష్ వైద్య విధానాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వానికి కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు చేయడం జరిగింది.