ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చట్టం సవరణను ప్రతిపాదిస్తూ గురువారం రాజ్యసభలో…

ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చట్టం సవరణను ప్రతిపాదిస్తూ గురువారం రాజ్యసభలో...

ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చట్టం సవరణను ప్రతిపాదిస్తూ గురువారం రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో పాల్గొని ప్రభుత్వానికి కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది.