మురికివాడల్లో నివసించే పేదల పునరావాస విధానంలో…

మురికివాడల్లో నివసించే పేదల పునరావాస విధానంలో...

మురికివాడల్లో నివసించే పేదల పునరావాస విధానంలో రాష్ట్రాల మధ్య ఏకరూపత లేదు. నిరుపేదలు వారి జీవనోపాధికి దూరం కాకుండా గౌరవప్రదంగా జీవించేలా ప్రభుత్వం ఏవైనా చర్యలు తీసుకుంటోందా ప్రశ్నించడం జరిగింది.